Σταύρος Ασθενίδης

Σταύρος Ασθενίδης

Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε